Free legal aid: Avv. Barbara Ranieri

Ang legal office ni Avv. Barbara Ranieri ay naghahahandog ng mga libreng tulong sa mga dayuhan na may kaugnayan sa criminal law.

Oras: tumatanggap lamang kung may appointment

Tel: 3389249806

Address: via A. Pollaiolo, 5

Email: avv.barbara.ranieri@virgilio.it

Ang legal assistance ay libre (gastos ng estado) kung siya ay sakop ng batas free legal aid .Upang maging karapat-dapat para libreng legal na tulong, kinakailangan ang taong humiling nito ay may isang taunang kita na hindi higit sa EUR 11,369.24.

Kung kayo ay nakatira sa iyong asawa o ibang miyembro ng pamilya, ang kita ay ang kabuuan ng kinikita sa isang taon ng bawat miyembro ng pamilya.