CASA VERDE FRANCOIS DOLTO: LUOGO DI INCONTRO PER BAMBINI

Ang Casa Verde Francois Dolto   ay isang lugar tagpuan para sa  mga batang mula 0 -10 taong gulang. Ito ay nagaadhika ng pakikisalimuha sa kapwa bata upang maiwasan ang paglitaw ng mga isyu na may kaugnayan sa trauma o emosyonal na disorder. Ang Casa Verde ay hindi isang lugar ng pangindibdwal o grupo  na therapy, counseling o ng pagtuturo ngunit isang lugar kung saan maaaring maglaro at makasalimuha ang ibat-ibang tao. Ang mga sanggol, mga bata, o mga matatanda ay maaaring makaranas ng kasayahan na nirerespeto ang pagkakakilanlan ng pamilya, na ang larong pambata at ang mga salita ng mga matatanda ay nagtatagpo sa isang kapaligiran kung saan nagsisilbing tagapamagitan ng tahanan at paaralan. Ang serbisyo ay libre.

Address:
 Sala cittadina presso il parco Fabio di San Lorenzo, in via Villa Narducci, Roma.

Oras:

  • Huwebes ng umaga
  • Biyernes ng hapon

Tel. 347536678 – 3332737637

Email: casaverdedolto@gmail.com

Website

Facebook:  Associazione Francois Dolto la casa verde