Free legal assistance Attorney Francesco Grimaldi Caroleo

Attorney Francesco Grimaldi Caroleo ay nagbibigay ng libreng serbisyo para sa mga migranteng nangangailangan legal assistance sa criminal law.

Oras: Tumatanggap by appointment

Telepono: 06 8,075,796 .

Email: avv.caroleo.grimaldi@libero.it

Address: Rome, Via Archimede , 174 .

Ang legal aid assistance ay mula sa gastos ng estado. Upang maging karapat-dapat na makatanggap ng legal aid kinakailangan na hindi hihigit sa 11,369.24 and taunang kita o ang annual income.

Kung ang aplikante naman ay nakatira kasama and asawa o ibang miyembro ng pamilya , ang basehan ng annual income ay mula sa kabuuan ng mga kinikita sa isang taon ng bawat miyembro ng pamilya.