Law office without fee: Avv. Daniele Capuano

Ang law firm ni Avv. Daniele Giuseppe Capuano ay nag-aalok ng libreng legal na tulong sa mga migrante ,may mga kaugnayan sa family code at mga anak na menor de edad, mga sumasailalaim sa criminal laws at mga extracontractual responsibilities .
Orari: Avv. Capuano Daniele Giuseppe (kung may appointment lamang)
Telefono: 06.85351368
Email : dancapuano@tiscali.it
Address: Roma, Viale Gioacchino Rossini, 18

Ang legal assistance ay libre (gastos ng estado) kung siya ay sakop ng batas free legal aid .Upang maging karapat-dapat para libreng legal na tulong ,kinakailangan ang taong humiling nito ay may isang taunang kita na hindi higit sa EUR 11,369.24.

Kung kayo ay nakatira sa iyong asawa o ibang miyembro ng pamilya, ang kita ay ang kabuuan ng kinikita sa isang taon ng bawat miyembro ng pamilya.