OPISYO PARA SA MAY KAPANSANAN, VIA NOMENTANA

Address: Via Nomentana 2 / b

Araw at Oras: Lunes, Martes 9-13; Huwebes 14-16.

Serbisyo na ibinibigay: para sa lahat ng mga taong may kapansanan sa mga may gulang 18-65 na taon. Ito ay pinangangasiwaan ng Local Health Authority (ASL- Azienda Sanitaria Locale) ng Roma.

  • Kalusugang sikolohikal
  • tulong sa maaring matuluyan o matirahan
  • summer camp
  • pagsasanay,
  • internships na my kaugnayan sa panlipunang pagbabago
  • pangangasiwa ng mga institusyon at mga case famiglia
  • Ang mga gawain ng pangangalaga sa tahanan, summer camp, internships na may kaugnayan sa panlipunang pagbabago ay sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya o tagapag-alaga.
  • at ito ay sa pagsangayon sa tulong ng Lungsod ng Roma at / o Minucipio I, II, III at IV .

Telepono: 06 77302729

E-mail: uo.disabiliadulti.2ds@aslromaa.it

Website: www.aslrma.com

Access mode: Direct

Bayad/Fee: Libreng kung may health card

Para sa mga karagdagang impormasyon:

  • Officer- in -Charge  : Dr. Giovanna Froscia