Tulong sa mga refugees: UNHCR

Ang United Nations Refugee Agency para sa mga refugees na gumagana sa 123 na bansa sa buong mundo at namamahala sa higit 40 milyong mga tao ay:

-Nagbibigay ng proteksyon at tumutulong sa mga uprooted at stateless na mga tao.
tumutulong sa mga refugees na mabigyan ng voluntary ripatriation, local integration at resettlement o pagpapatira.
-matapos ang pagbabalik sa sariling bansa, UNHCR tumutulong sa kanilang reintegration , at dapat matiyak ang kanilang kaligtasan.
-tumutulong sa walang kasama na menor de edad na walang mga magulang o upang magkaroon ng access sa mga serbisyo at family reunification.

Ang opisina ng UNHCR sa Italia ay matatagpuan sa Roma, eto rin ang lugar na kinatawan para sa mga bansa ng timog Europa.

Address: Via A. Caroncini, 19

Tel:. 06 802121

Email (general): itaro@unhcr.org

Timetables:

Lunes: 8:30-13:00
Martes: 8:30-12:30 / 14:00-16:00
Huwebes: 8:30-12:30 / 14:00-16:00